آکوستیک امیشن

آکوستیک امیشن یکی از روش های جدید تست و پایش وضعیت می باشد که اخیرا از سوی محققان و پژوهشگران مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با درنظر گرفتن توانایی های این روش، هر روزه کاربرد های آن در زمینه های مختلف ازجمله پایش وضعیت سازه های مهندسی توسعه پیدا کرده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

یکی از تجهیزاتی که آکوستیک امیشن می تواند برای تست و بازرسی آنها مورد استفاده قرار گیرد سازه های تحت فشار و به طور خاص مخازن CNG می باشد. این موضوع از این نظر که روش های فعلی بامحدودیت های متعددی در زمینه تست این نوع مخازن مواجه هستند حائز اهمیت می باشد.