مدیر عامل

دکتر امیر رفاهی

مدیر عاملدکترای مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رئیس هیات مدیره

دکتر حسین حیدری

رئیس هیات مدیرهدکترای مکانیک-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نایب رئیس هیات مدیره

آقای محسن صدری

نایب رئیس هیات مدیرهفوق لیسانس مکانیک – دانشگاه زنجان
عضو هیئت مدیره - مدیر دپارتمان کسب و کار

آقای مسعود صدری

عضو هیئت مدیره - مدیر دپارتمان کسب و کارفوق لیسانس صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیئت مدیره

آقای محسن اسمعیلی

عضو هیئت مدیرهفوق لیسانس مکانیک
مدیر دپارتمان الکترونیک

آقای افشین فرامرزی

مدیر دپارتمان الکترونیککارشناسی ارشد الکترونیک
...

آقای کیارش ملکی

...کارشناس الکترونیک
...

خانم نیلوفر الفتیان

...کارشناسی ارشد صنایع
...

آقای ولی الله پناهی زاده

...دکتری مکانیک
...

آقای میثم یوسفی

...کارشناسی ارشد آمار