مدیر عامل

Dr. Amir Refahi

مدیر عاملدکترای مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رئیس هیات مدیره

Dr. Hossein Heidary

رئیس هیات مدیرهدکترای مکانیک-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نایب رئیس هیات مدیره

Mr. Mohsen Sadri

نایب رئیس هیات مدیرهفوق لیسانس مکانیک – دانشگاه زنجان
مدیر دپارتمان کسب و کار

Mr. Masoud Sadri

مدیر دپارتمان کسب و کارفوق لیسانس صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیئت مدیره

آقای محسن اسمعیلی

عضو هیئت مدیرهفوق لیسانس مکانیک