دکتر امیر رفاهی

مدیر عاملدکترای مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر حسین حیدری

رئیس هیات مدیرهدکترای مکانیک-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای محسن صدری

نایب رئیس هیات مدیرهفوق لیسانس مکانیک – دانشگاه زنجان

آقای مسعود صدری

عضو هیئت مدیره - مدیر دپارتمان کسب و کارفوق لیسانس صنایع - دانشگاه تربیت مدرس

آقای محسن اسمعیلی

عضو هیئت مدیرهفوق لیسانس مکانیک

آقای افشین فرامرزی

مدیر دپارتمان الکترونیککارشناسی ارشد الکترونیک

آقای کیارش ملکی

...کارشناس الکترونیک

خانم نیلوفر الفتیان

...کارشناسی ارشد صنایع

آقای ولی الله پناهی زاده

...دکتری مکانیک

آقای میثم یوسفی

...کارشناسی ارشد آمار