نوشته‌ها

کاربرد آکوستیک امیشن برای سنجش کیفیت مخازن تحت‌فشار دارای نشتی و خوردگی

با بهره‌گیری از روش آکوستیک امیشن برای مخازن تحت‌فشار می‌توان کیفیت و سلامت آنها را موردمطالعه قرار داد. این روش به‌طور کامل کل مخازن تحت‌فشار را مورد ارزیابی قرار داده و انجام آن نیازی به خالی کردن مخزن نخواهد داشت. در برخی مواقع این روش به‌عنوان روش جایگزین تست‌هایی مثل تست هیدرواستاتیک می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد.

این روش تست برای سال‌های زیادی به‌صورت استانداردشده مورد استفاده قرار می‌گیرد که استانداردهای آن به شرح زیر است:

  • EN 13554 ‘general principles’
  • EN 1330-9 ‘terminology’
  • EN 134771-1 and EN 13771-2 ‘measuring equipment’
  • EN 14584 ‘AT on pressure equipment – planar location’
  • Annex C of EN 12817, EN 12819 ‘inspection of LPG tanks’

آکوستیک امیشن برای پیدا کردن محل خرابی  و عیوب می‌تواند نقش بسازیی داشته باشد. مواد ازجمله فولاد در اثر تنش امواجی را به‌صورت امواج آکوستیکی ساطع می‌کنند که با بهره‌گیری از سنسورهای پیزوالکتریکی قابل دریافت و تحلیل است. با بکار گیری ۲ یا ۳ سنسور آکوستیکی محل عیب قابل‌ردیابی است. با آنالیزهای نهایی نوع عیوب ایجادشده می‌توانند به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی و از روی آن‌ها میزان آسیب یا خرابی برای ادامه حیات یک مخزن می‌تواند تخمین زده شود.

یکی از کاربردهای اصلی آکوستیک امیشن برای مطالعه میزان نشتی و خوردگی فعال در کف مخازن ذخیره است. استانداردهای مورداستفاده در این روش به شرح زیر است:

  • EN 13554 ‘general principles’
  • EN 1330-9 ‘terminology’
  • EN 134771-1 and EN 13771-2 ‘measuring equipment’
  • EN 15856 ‘corrosion detection on storage tanks

مکان‌های مستعد خوردگی و یا نشتی امواج آکوستیک را در کف مخازن به‌صورت گسترده پخش می‌کنند که این امواج در فواصل زمانی متفاوتی از داخل سیال داخل مخزن حرکت کرده و به سنسورهای آکوستیکی رسیده بر اساس تفاوت زمانی و سرعت حرکت امواج می‌توان مکان‌های نشتی یا خوردگی را تخمین زد.

منبع:

https://www.metalogic.be/en/portfolio-posts/acoustic-emission/