دکتر امیر رفاهی

مدیر عاملدکترای مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر حسین حیدری

رئیس هیات مدیرهدکترای مکانیک-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای محسن صدری

نایب رئیس هیات مدیرهفوق لیسانس مکانیک – دانشگاه زنجان

آقای مسعود صدری

عضو هیئت مدیره - مدیر دپارتمان کسب و کارفوق لیسانس صنایع - دانشگاه تربیت مدرس

آقای محسن اسمعیلی

عضو هیئت مدیرهفوق لیسانس مکانیک
خوشحال می شویم این مطلب را به اشتراک بگذارید :