آزمایش و بازرسی های غیرمخرب رایج:

 –   آزمایش و بازرسی چشمی (VT)

 –  آزمایش و بازرسی به روش مایعات نافذ (PT)

 –  آزمایش و بازرسی به روش ذرات مغناطیس (MPI)

 –  آزمایش و بازرسی به روش التراسونیک (UT)

 –  آزمایش و بازرسی به روش رادیوگرافی (RT)

 –  آزمایش و بازرسی به روش جریان گردابی ( ET)

آزمایش  و بازرسی های غیرمخرب پیشرفته (Advanced NDT) : 

 –  Acoustic ٍEmission:

 – بازرسی حین سرویس مخازن تحت فشار وذخیره

 – نشت یابی شیرها حین سرویس

  •  – کنترل loose part  حین سرویس

– نشت یابی  مخازن LNG کشتی ها (سازه های حین سرویس و نو )

 –  LRUT یا Guided Wave

 – بازرسی خطوط لوله زیرزمینی و رو زمینی

 – بازرسی سیستم لوله کشی صنعتی پالایشگاهی ,پتروشیمی ونیروگاه

 – بازرسی رایزر و سیستم لوله کشی فراساحلی

 –  TOFD

 – بازرسی حین سرویس وساخت جوش مخازن  تحت فشار ,ذخیره وخطوط لوله

 –  Phased Array Ultrasonic Test 

 – بازرسی حین سرویس و ساخت جوش مخازن  تحت فشار , ذخیره وخطوط لوله

 – بازرسی جوش با هندسه پیچیده مانند جوش نازل ها

 – بازرسی خوردگی Flange  Face

 – اسکن خوردگی سریع صفر درجه کفشک زاویه ای

 –  C-scan corrosion mapping

 – بررسی وضعیت خوردگی مخازن تحت فشار ,دیواره وکف مخازن ذخیره , خطوط لوله انتقال رو زمینی وسیستم لوله کشی صنعتی

 –  RTJ)  Flange Special Ultrasonic)

 – بازرسی فلنچ حین سرویس جهت پیدا کردن ترک در فلنچ های فولاد زنگ نزن بدون باز کردن پیچ ها

 –  Fast Corrosion Screen

 – بررسی وضعیت خوردگی لوله و ورق ها در نواحی غیر قابل دسترسی مانند Clamps , Saddles , Pipe support

 –  Remote Ultrasonic Inspection

 – بررسی وضعیت خوردگی مخازن تحت فشار ,دیواره , کف و سقف مخازن ذخیره وسیستم های لوله کشی

 –  Pulsed eddy current

 – بررسی وضعیت خوردگی و عیب یابی در سطوح دارای عایق ( مخازن ذخیره ، ظروف تحت فشار و سیستم لوله کشی صنعتی ، لوله های حفاری و رایزر فرا ساحلی)

 –  Tube Inspection ET, RFT, NFT, MFL, IRIS

 – بررسی تیوب های مبدل های حرارتی ، بویلر ها ، کولر های هوایی و سیستم های تبرید از نظر خوردگی، ترک و…

 –  SLOFEC )  Saturated Low Frequency Eddy Current)

 – بازرسی کف مخازن ذخیره

 –  ACFM

 – بررسی وضعیت خوردگی و عیب یابی در سطوح دارای عایق ( مخازن ذخیره ، ظروف تحت فشار و سیستم لوله کشی صنعتی ، لوله های حفاری و رایزر فرا ساحلی)

 –  MFL- Magnetic Flux Leakage 

 – بازرسی کف مخازن ذخیره

 –  Digital Radiography

 – پیدا کردن محل , اندازه وکنترل خوردگی روی سیستم لوله کشی پالایشگاهی و پتروشیمی و نیروگاه

 –  Computed Radiography

 – انجام خدمات پرتو نگاری صنعتی تجهیزات فلزی و پلاستیکی ، سیستم لوله کشی عایق شده در حین سرویس تا دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد  و تا قطر ۲۲ اینچ در موارد خاص

 –  Leak Testing

 – نشت یابی تجهیزات صنعتی(خطوط لوله ,مبدل های حرارتی ,ظروف تحت فشار )در حین راه اندازی  و بهره برداری